Hovory s Bohem

- ,,Modlitba a vděčnost... vždy zmírní utrpení všeho...

  Vyslyšena je... skrze pravdu Tvou... jenž je...

  pravou podstatou...propojením se mnou...

  Otevřením srdce Tvého pro Tebe i jíné..."

 

  ,,Vidět znamená věřit...

  Věřit znamená vidět..."

 
- Na východě dálném...voda zvedne se a do obydlí vašich
  zavítá...mnoho životů sebou odnese...
 
- Bouře 2 spojí se...v jedno jediné...bez světel v temnotě...
  chaos nastane...voda mnohé odnese...
 
- Letadla a helikoptéry...těžké již jsou...
  Atmosféra proudí teď... jinou hustotou...
  Proto odlehčenost konstrukce...nutností jsou...
  Technologie nové...... vás k nim přivedou...
 
- Vlny velké z oceánu vzejdou...do dáli pevnin... opět projdou...
  Vše, co v cestě stojí...sebou vezmou... zde pomoc posílej a 
  lásku k utišení...vděčnost a soucit projev... k obnovení...
 
- Země třese se... na východě dálném...k tomu Mexiko přidá se...
  Což nevidíš, jak zatížená je tato zem...stále více do pohybu dává se...
  Mnohé z domů... základy si žádá nové...
 
- Bouře velká... vítr silný...do středu Ameriky udeří si...
  nabyde zde velké síly v tornádo se promění...poté zavládne ticho a klid...
 
- Voda nyní důležitá je...jen ta, proti ohni zmůže vše...
  Oheň planetou šíří se, aby spálilo vše staré a mohlo nové obnovit se...
  Proudy vody posílány na jejich stišení jsou...pro Tebe i jiné země...
  Nezlob se proto, že slunce nesvítí...tak, jak tobě se líbí...
 
- Skály i půda do pohybu se dají...pozor na kameny...zde padají...
  v nižších hladinách procházej se a vyčkej času...než vše usadí se...
 
- Jen ten...kdo vážiti si vody bude...
  tomu nikdy neubude...
 
- Kometa se k Zemi blíží...vzdálená je jestě chvíli...
  mnoho let světelných...obav neměj žádných...
  v posledí chvíli...sama se od Země odkloní...
  Znatelný však dopad...míti bude...
  z mnoha přístrojů elektronických...fungovat tak přestane...
  Jiných zdrojů naleznete...vše nové a potřebné...
  Slunce jiné...nové...pro vás zářit nastane...
 
- Světlo stránku temnou jiných...
  stává se jím magnetem...přitahuje blíž a blíže...
  skrze Tebe prostupuje...v lásce vše...tak proměňuje...
  Toť klíčem celým...k proměně...
  
- Rozpomeň se na své nitro...udělej krok...běž příkladem...
  Stromy...keře...zasaď nové...užívej si v oboře...
  Užívej si vláhy...stínu...užívej si úrody...
  Přípravou jest na ty změny...později Ti pomůže...
 
- Zemi, teď již ochraňuj...stala se Ti domovem...
 
- Ráno až probudíš se, vzpomeň na všechny blízké své...
  Leknín bílý, sobě představ a do něj s nimi usedni...
  Jen tak neustále, pokvete lásky i vděčnosti...
 
- V polokouli jižní, ke katastrofě schyluje se...vinu člověk...tuto nese...
  Modli se tu...popřemýšlej, kdes svou chybu udělal....
  Jen tak, napravit ji můžeš...skrze pochopení svá...
  
- Zabraňte zemím východním, aby skrze zbraně nové...vládly vám...
  Mnoho již je pomáháno...
 
- Ještě mnoho světelných let před vámi, kometa je k Zemi letící...
  Obávati se potřeby není, ve chvíli sama, odkloní se poslední...
  Však jest dopadem, skrze energie úkazem...
 
- Slova krásná dal jsem Ti, abys skrze něj, lásku vyjadřoval a ve svém srdci odžíval...
  Slova voňavá a zpívající...ne ta, z mysli tvořící...slova hrubá a hluboká vše zraňující...
 
- Tvrdé a nemilosrdné trestání a posuzování...vede k tvrdému souzení jiných...
  Neposuzuj...nezná-šli, neodsuzuj...nevíš-li...
  Sebe sám...stavíš se, do situací vybraných...dle těchto posouzení...sám sobě jiných střevíců nosíš,
  bys pochopil životy jiných i ten Tvůj...
  Tak, chovej se k ostatním...způsobem stejným...kterým zpět, od jiných očekáváš...
 
- Až pokory naleznou a pravdy zří...potom skrze srdce svá...Božské světlo zazáří... 
  nebude již pochyb žádných...neb cesta otevřena zůstává... v náručí Matky Božské...
  v milost rozpustí se...samy vydají se na cestu k ní, až pochopí...
 
- Ještě mnoho slz poteče a mnoho polí se rozdělí...naučíte se tak úrodu svoji pěstovati a v komunitě žíti...
  Rodiny více propojí se...a klidu svého naleznou...
 
- Živelné pohromy budou častým jevem na celé planetě a to i ve vaší zemi...některých zasáhne to měst,
  jiných ne, je to proto, aby navrátila se vzájemná pomoc, vděčnost i pokora mezi vámi...
  Vážiti naučíte se jeden druhého a vody každé kapky, která života nositelem jest.
 
- Sopky na planetě celé...probouzeti začnou se...a lidé pohybovati se ze vzdálenosti jejich budou...
  Do míst nových a klidných...své domovy...převedou...
 
- Druhů živočišných a rostliných...objeví se nových...na místech různých...
 
- Teploty střídati se ve velkých rozdílech budou...sníh a led na místech objeví se tam, kde jest nečekán
  a to i v obdobích ročních neplánovaných...
 
- Mnozí z blízkých a přátel vašich, odejde při hromadných nehodách a náhlých úmrtích bez rozdílu věku,
  nebudete moci nijakým způsobem tento proces ovlivnit...Jen vše přijmout...
  Je tomu tak proto, aby znovuzrozeni byli a napomohli vám tak k přeměně nové transformace lidstva...
  Narodí se děti v hojném počtu a to i u starších žen, u kterých se s nimi nepočítalo...
  Jsou to děti čistých duší, samostatné a připravené pomoci vám, není potřeby pro ně celých rodin,
  nýbrž jen způsobu cesty narození... Tyto děti učiti budou vás, novému způsobu žití a přinesou více lásky 
  na planetu tuto...
 
- Vláda panovníků v různých zemích náhle obmnění se a vše tak změní se ku prospěchu...
  Nebude potřeby toliko nadvlády nad jinými...
 
- Muži a ženy ve vztazích vzájemných...dorovnávati si budou vzorců prvotních...Adama a Evy...
  Adam ve vzorci tomto, viny veškeré, Evě přenechal...
  Eva...jablko poznání na zemi nalezla a zvedla do dlaně...Adam po té...jablko jí vzal a sám se ním prokousal...
  Při druhém kousnutí...hlas můj se ozval....Adame, tys sám jablko poznání okusil a se ženou svou, 
  Evou, jenž stvořena byla k obrazu Tvému...ses nepodělil. S ústy plnými, vinu Evě dal, že 
  ona vina jest za utrhnutí tohoto plodu ze stromu svatého a jemu jej podala a sama ochutit nechtěla. 
  Ona za to může...opakoval...vina její jest celá. Jiné cesty nebylo, než, 
  aby na Zemi společně,naučili se tak vážiti jeden druhého. 
  Eva v lítosti a zklamání jemu odpustiti a Adam naučit si vážiti ji, 
  pravdy sdílet a o vše rozděliti se...
  Nyní úkolem mužů jest, převzít zodpovědnost plnou za vše i rozhodnutí svá a žena jemu tak přenechá...
  Ona sama, viny sproštěna...opět krásnou, důvěřivou a milující...zpět navrátí se k sobě samotné...
  On zpět, v nové síle...ruku v ruce v lásce a rovnováze s ní žíti bude...
 
 
- Každým dnem, kdy rostete...ve vyšších stupních vědomí...získáváte mnohé nepoznané...
  avšak pro vás již známé...
  Dostáváte pokyny, každý zvlášť, tak, jak předurčeno bylo...Jste vyvolení k tomu, aby jste svými vibracemi
  rozšiřovali stav ,,Lásky a Světla". Svou cestu již znáte...jen vaše mysl brání ve vykonávání vašeho úkolu,
  je to jen mysl...myšlenky v pochybnostech.
  Zastavením strachu a plného uvědomění si každého okamžiku i rozhodnutí...
  Odvraťte od sebe  jaké-koliv útoky veškerých nízkých vibračních světů, které neustále bojují o vaši planetu...
  Jste propojeni světlem a myšlenkou, která právě tyto útoky odráží od vašeho vibračního pole a 
  energetické mřížky Země, na které se nacházíte. Ve smlouvě naší je seapsána
  regenerace a obnova ve všech úrovních lásky...
  Čistoty bez pochybností a vládnutí...jeden nad druhým...
  Regeneraci planety Země...jste dostali za úkol,protože jste si to tak vybrali...
  Nejste tu sami, je vás tu více a každým dnem více o sobě víte....potkáváte se a poznáváte se....
  Jak dole, tak i nahoře, existují světy, které by chtěli ovládnout váš i náš svět....
  Tímto je závazek dokonán mezi světy...které vládnou v míru a lásce...
  přicházejíce ze všech míst vesmíru...
  Již víte svůj úkol...každý zvlášť, tak, jak náleží vám...
  Rozvíjejte své tvořící schopnosti takovým způsobem, který je vám nejbližší...
  Věrně při vás stojíme a dohlížíme, aby bylo vše konáno tak, jak dáno jest...