Otázky a odpovědi

- Vztahy...
  jsou,jako ponožky,,Dedoles".Jsou tak rozdílné a přitom se doplňují do Jednoty.
 Jen ten,jenž lásku,odvahu i krásu v nich najde...cítit se hezky i speciálně bude.
  Však ten,jenž neustále posuzovat to druhé bude a hledat kdo,či ono za to může...
  ten zůstane jen o jedné osamocené. Hledat stále bude dokonalost sebe sama...
  Čím více názorů poslechneš,na pár tento,tím více se v tom začneš ztrácet...
  dáno jest to tím,že každý prožitek a líbivost danou může mít od Tebe odlišnou.
  Jen prožitky Tvé vlastní rozhodnou...ano...ne...vyzkouším...ne nechci...to vůbec...
  to by mě ani ve snu nenapadlo atd...
  Nic a nikdo vás nenutí je nosit,ani v tom zůstat,vždy je to jen zkušenost...
  či jest to příjemné...či odejdeš s posuzováním.
  Mnoho párů takových jedinečných,jenž doplňují se,po světě kráčí...
  Jsou nádherné i láskyplné ve své Jednotě...kdo to vidí,pochopí...
  kdo ne...neporozumí.
  Vše je ve vás samotných.....
 
- Probuď se...
 
  Každým dnem,když slunce vychází...je to i zázrak...jenž uvědomit si musíš,aby jsi mohl žít...
  Ne každý má tu možnost a sílu po ránu...oči otevřít a něčemu novému se naučit...
  Slunce Ti dodává sílu a víru,kterou si musíš zachovat....
  Neplač dítě mé...každé oddělení Tvé od fyzického těla a duše,se vzdaluješ do spodních vibračních hlubin,
  jenž Ti strach a pochybnosti nahánějí...
  V okamžiku každém,si přítomnost a lásku moji uvědomuj...opusť samotu a beznaděj...
  Já Tebe neopouštím,ale Ty se mi vzdaluješ...
  V bytosti každé...lásku hledej,byť jen okamžikem...pohlédni na ně jiným pohledem...
  pohledem přes srdce a ne přes bolest.Bolestí způsobuješ sebe sama utrpení a uschovávání se před ostatními.
  Netrap se a probouzej se radostně s úsměvem...Vždyť je tak krásný...máš mnohé...co učit...
  Vlídností a šetrností...jdi cestou dále a nezastavuj kroky své...
  Jak je dole...je i nahoře a opačně...
  Nezapomínej,trápení již bylo dosti...proč jej odžívat do nekonečna...
  Miluj se...přijmy se a žij...
 
- Životní síla...
  
  Pravý život...jest stavem,ve kterém zažíváte neustále rozmanitost.
  Život se rozvíjí,když otevřete svoji mysl správným směrem a ponecháte ji tak otevřenou,
  jsouce v nekonečném styku s jinými,příbuznými dušemi,dávajíce si navzájem a přijímajíce 
  nekonečné dodávky síly,moci i elementu věčného mládí...
  Sympatie nebo láska,věnovaná někomu nebo něčemu bez rozmyslu,vyčerpává vaší sílu.
  Jestliže věnujete příliš mnoho lásky nebo sympatie osobám,jejiž myšlenky jsou k vám ve své povaze netečny,
  tu jim vysíláte velice cenný živel a nepřijímáte na oplátku nic...
  Zákon života žádá,aby při výměně myšlenek lidí,kteří jsou v úzkém spojení,byla rovnost.
  Stáváte se totiž skutečně částí duší těch,k nimž jste nejvíce přitahováni...
  Jestliže žijete v úzké sympatii s duší netečnou,která je nakloněna k nenávisti...nebo spěchu...
  tu přitáhnete z jejich myšlenek nenávist,spěch nebo jinou vadu s těmito myšlenkovými pochody...tělesné zlo...
  Dle toho,jak se bude vaše mysl otevírat,uvidíte každodenně nějakou chybu,do které jste upadli...
  Buďte vděčni,ža vám byla tato chyba ukázána. 
  Je to též znakem vašeho růstu z hrubšího k jemnějšímu stavu vašeho bytí...
  Vše se děje jen na základě poznatků...veškeré své myšlenky,nápady i prožitkové stavy...sdílejte jen s těmi,
  o kterých víte,že vás mají rádi...Jen tak,vám nebude odebrána síla k jejímu naplnění,radosti i prožitku...
 
- Proč Bůh vstupuje skrze mé tělo a dívá se na svět mýma očima, když vše vidí a je součástí všeho?
 
  Bůh nepotřebuje vstupovati a vnímat svět, skrze Tebe...
  Vstupuje proto, aby jsi Ty...vnímal svět skrze pohled jeho...láskyplný a mnoha barev...soucitný i blažený...
  Do stavu absolutního propojení fyzického Božství...
 
- Prázdnota není nicota ( absolutní oproštění od fyzického těla i světa )...
 
  Prázdnota proudí z pocitu nenaplnění a nedosažení svých vysněných cílů a tužeb...
  Velmi nízké sebevědomí a neláska k sobě samotnému, vede právě k těmto pocitům...
  Hledat se snažíte cestu, která by vás naplňovala...skrze vděčnost jiných...žijete jejich životy...
  nosíte jejich střevíce, avšak hledáte něco, co s vaší podstatou nemá nic společného...
  Stejně, jako návštěva v cukrárně, něco si dáte, aby jste neurazili....chuť však na to nebudete mít...
  Rozhodnete se rychle a ledabyle bez přemýšlení nad možným důsledkem. Nikomu nic neřeknete...
  Bude vám třebas nevolno, ale pro vás důležitým faktorem je, že jste nezklamali...Neupřímnost,
  klamáním sebe sama...Srdeční čakra je uzavřená a nepouští prožitky lásky a sytosti...odráží
  jen prázdnotu...odstup, chlad a bariéry...Snažíte si namlouvat, že tomu tak není...rozdáváte se
  pro jiné, s vidinou vlastního naplnění a prožitku štěstí...
  Vlastním stavem nenaplnění, se dostáváte do sebedestrukce, vedoucí k možnému 
  ublížení sebe sama bez jakého-koliv smyslu života...
  
  Nicota je absolutní stav propojením s Božstvím v lásce...blaženosti i hojnosti...
  V tomto stavu propojení jednoty, ztrácíte kontrolu nad vším ve fyzické podobě, tak, jak jej znáte...
  Neexistuje žádné fyzické tělo...mysl...prožitky...vazby...jen jste...
  Fyzická stránka vaše i okolí,které vás obklopuje...se rozpustí a vytratí z pohledu jiných...
  Vnímáte vše, avšak ostatní vás nevidí...stáváte se vším v přítomném okamžiku i prostoru ,,Tady a Teď "
  Prožíváte lásku...blaženost a klid absolutna...
  Se všemi a ve všem proudíte současně...vnímate vše dokonalé a krásné...vaše Bytí jest šťastné...
  
- Pokora branou jest k poznání všeho...branou k vyššímu pochopení...
 
 V sobě pokory neseš-li, vnímáš jiné skrze Tebe a není tu míst pro netoleranci a pýchu...
 Od jiných učíte se...vzájemně nacházíte intimitu otevřenosti a stejně tak...vidět i vnímat vše, skrze jiné...
 Propojením pokory a modlitby se důvěrníky stanete...
 Důvěra k Božstvu s modlitbou...otevírá cesty k plnění jejich...kdykoliv  jen pomyslíte si...a prožíváte
 vděčnost za cokoliv...Jen upřímnost a opravdovost, zesiluje a vytváří naplnění těchto modliteb...
 Dotknete se duchovního světla, které ve vás roste...tvořivostí svojí...staviteli stáváte se...
 Oprostit se od sebe sama a plně důvěřovati v Božství své i jeho vedení...                   
 Způsobem tímto vytvářeno jest,, Nebe na Zemi...
 Proudem Božské lásky...Moudrosti i požehnáním...Milosti přijímané...
 
- Mysl, jenž vlastní pozitivní myšlenky a názory...je stálekvetoucí...
 
  Myšlenky negativní či pochybující...květenstí její zastavují...právě proto, že spouští jinou chem.reakci,
  v těle, která tímto způsobem proudí do všech orgánů a tím zpomaluje jejich funkci natolik, že 
  tělo fyzické onemocní a slábne...tráví jej...prožitky sebelítosti a chaosu vytváří...
  V okamžiku tomto nerozeznáte realitu...stáváte se destrukčními k sobě samotým i svému
  okolí...zde se hledá cesta k růžím velice obtížně...
  Dokud nepřipustíte myšlenky bolesti tyto za své...nemohou opustit vás a  takto změnit
  jejich směr i záměr...Vinu jiným danou..vašim utrpením se stanou, neb jak zaseknutý film...
  stále se odehrávají...V beznaději...hvězda zazáří skrze odpustění sebe sama a tím i jiným...
  Jakýkoliv plevel do záhonů růží nepatří...
  
  Láskyplné a pozitivní myšlenky...vytvářejí v těle serotonin, tzv.hormon štěstí...
  Právě on, nechává rozkvétat a provonět...tyto záhony růží ve vás samotných...
  Projevem radosti...smíchu a pocity vnitřního naplnění...ke všemu a všem...
  Naplněním lásky...blaženosti a všeho dokonalého v nedokonalosti...
  Jen tak, ve všem zříte jedinečnost a krásu jejich duší...
  Propojenosti v jednotě s Božstvím a světlem zářícím...
 
- Odpuštění se stává odpoutáním všech zátěžových břemen a vazeb...
  Transformací odpuštění...je láska....
 
  Pravou podstatu odpuštění si uvědomíte v momentu samotném, kdy vše staré necháte odejít a 
  tím šanci dáte směru novému. Novým možnostem a prožitkům...Neodpustíte-li, nedáváte sobě
  i jim možnosti žádné...Skrze bolest vaší prožitou, veškeré předsudky...posuzování...odsuzování...
  z minulosti zakódovanou...Ve vděčnosti pochopení, se vše rozpustí a transformuje...
  Svůj záměr a energie veškeré...věnujte všemu pozitivnímu, co jste díky těmto situacím získali...
  Ne ztratili...Najdete-li Božské vedení v těchto záměrech, pochopíte, jak silní, odvážní, samostatní...jste.
  Svou cestou získali jste přátele nové, poznatky, možnosti a jiné zkušenosti...
  Všechny tyto poznatky potřebovali jste, k vašemu duchovnímu rozvoji...
  Vděčnost a Milost prožitá...prohlubuje a navyšuje vědomí.
 
- Meditace ( Mind edit - změna myšlení, myšlenek )
  
  Již od početí  i během vývinu vašeho Bytí....jste prožívali stav meditace...klidu a příjímajíce 
  informace veškeré...napojením na mne i dění z okolí vašeho...
  Proces meditace...změny myšlení je přirozený a klidový...Jest momentem zastavení se všeho...
  Tepu srdečního...uvolněním celého fyzického těla...i stavu myšlení...
  V okamžiku režimu klidového...se srovnává energetická soustava...přijímajíce i vydávajíce
  energetické signály propojení skrze body čakrové ve vašem těle fyzickém...dává impuls zklidnění
  srdci i systému oběhovému...myšlenky ustupují...rozpouští se...neexistují...
  Pomalinku se uvádíte do stavu Alfa hladiny...do stavu klidu a přítomnosti absolutní..
  Propojením pravou podstatou Bytí vašeho a mým zdrojem...
  Zde otázky své...položiti můžete a svých odpovědí nalézti...
 
 ,,Naučíš-li se meditovat...stav tento prožívati budeš při všech aktivitách,
    které v životě denním vykonáš...místa i momentu jedno jest,
    kde nalezneš se...vždy na mne napojený...povedu Tě..."